ترکیه کشوری در گذرگاه اروپا است که بیش‌ ترین پناهجو و مهاجر را در سراسر مرزهای خود نسبت به هر کشور دیگری دارد.

از سال 2011 تاکنون، میلیون‌ها مهاجری‎که از هراس جنگ داخلی سوریه فرار کرده اند، به ترکیه سرازیر شده اند.

براساس سیستمی که ترکیه روی دست گرفته است، مهاجرین غیر سوری، شانس قبول درخواست اقامت شان به زودی امکان پذیر نیست.

مهاجرینی‌که از عراق، ایران، صحرای افریقا و سایر کشورها به ترکیه آمده اند، در چنین وضعیتی گیر مانده اند.

بارگیری داستان‎ها...

گیم

از زمانی که اروپا مرزهای خود را بسته است، قاچقبران گذرگاه های دسته جمعی به یونان را هماهنگ میکنند.

سیستم پذیرش پناهجویان در ترکیه

جان کریستیان پاکا فکر کرد که نبرد وی برای بقا سرانجام پایان یافته است.

کیس طلایی

پناهنده های جامعه LGBTQ مانند امیرحسین ذوالقدری، می گویند که برای آنها پول زیادی پیشنهاد میشود تا برای بعضی ها کمک کنند که درخواست جعلی درست کنند.

جستجو

تلاش یک مرد برای پیدا کردن خانواده مفقودش او را به سفر دشواری به سردخانه ها در شهر های ساحلی ترکیه برده است.

شبکه روابط

در شهرهای تعین شده در ترکیه، پناهندگان برای زنده ماندن باید با هم همکاری کنند.

بازمانده

یک مرد به او پیشنهاد رساندن به خانه را کرد و او را پس از بردن به یک آپارتمان مورد تجاوز قرار داد.

بیمار

برای کرار ، اسکان مجدد از ترکیه موضوع زندگی و مرگ بود.

گذرگاه دورانی

ترکیه به طور روزافزون مهاجران "بدون مدرک" را بازداشت و تبعید می کند. برخی از آنها پناهنده هستند.

Stuck

این تحقیق نشان می‎دهد که سفر مهاجرین غیرسوری که از ترکیه آغاز شده، پیچیدگی مضاعفی دارد و آنها برای آغاز زندگی بهتر در اروپا با مشکلات پیچیده‌تری دست و پنجه نرم می‌کنند.

International Reporting Program UBC

استاک یا "گرفتاری" یک پروژه از برنامه گزارش‌دهی بین‌المللی است که بر مبنای «دانشگاه بریتانیا، کلمبیا» که از رشته ژورنالیزم فارغ شده اند، تهیه شده است.